Surahammar Fido famnar

vi ska skona jord,,,veldig Mester är Gud,,,mening hör vi ska rum ge sol,,,du minns vi rörde dom,,,följer ventar famna,,,du ger kall i tjenst i fin rusta,,,minnet är ris före afe skolan,,,din givna sommar ventar tuman ge till afton i rum,,,jaa,,,ge din jord Guds fina rusta,,,namnet hör vi finner jord som följer festet,,,kommande ventan är verldens jag som hör du sender ton,,,rum är anti sol,,,ge Guds Ave till kalv i synd så hjelper du Gud visa hans fina hjelp,,,tend du Imanuel som velsignar ton,,,

-tända hur? ,,,ge famn?

jaa,,,vi ska elska rum,,, Ave ser sommar som evan ser till aska,,,ge så vår goda rum,,,venta du ger Gud havets svar famn är ljum sav i verld

- förändring? ,,,sker nu?

jaa,,,vi hör tyst senda före rum var god sommar,,,kend amigo hör jemmer för verlden,,,dom finner rum,,,så hör roman Jesus hand för evan ska finna sol,,,där lender ska se sommar för ton,,,se sommar är ton för hjelp,,,god enter nu din hjelp,,,följer din goda sav,,,följ du god famn,,,velsigna Javes band,,,Gud vester ska skona,,,memory är sommar,,,

velsigna namnet

visa verlden din rum

jaa

visa verlden din visa

så rör du jord

svara god famn

så finner du ris i sol

var famn

för du rör god kommande hjelp

- Gud ord?

tender vis famn

hör vi saven rör

- Gud ?

se fönster ger dig famn

din sommar visar hjelp rusta

vester visar famn

här följer Ave

gå vi rör ton

-kan int sova , rastlös,,,

fönster visar Guds band

velsigna din famn

- ja!

-råd?

Guds jon är veldig svar

visa rum för verlden

rinden är följets svar

Gud ser du rör verlden

Gud rör din famn

tender vis hjelp så du rör skam där som finner din famn

-suckar,,,stormar ute

visa Guds aska,,,jaa,,,vi ska minnas jord som valde vis sav,,,se Guds verld velsignas av Jisus för du aviserar all skam,,,namnet rör Jesus,,,i skam i askas rum,,,var dam som kölden ser så hör vi Ave skolan ser

-  till alla?

velsigna Guds jag

velsigna Guds svar

Gud famnen rör

visa rusta för god famn

vi svarar:

visa rum vi är sol

jaa

visa du röst vid din rum

kommande namn finner Jesus ton

hand i dom

min Ave velsignar din sol

visa Faderns tinder

jaa

Guds fina sav ger ton

-tacksam !