Surahammar Fido famnar

solen är sommar                   onsd. 20/3

fem visar jorden: tend famn

vi svarar: Jesus är solen

be

din minne visar sinnet,,,rör Jesus famn,,,var nera hans fina famn,,,se din allvar famnar,,,minnet lindar jorden,,,Gud fösser famn

himmelsfamn elden visar,,,se svaret,,,menniskor gömmer nådens nesta famn,,,se Gud Ave din namn,,,se sinnet är jordens föll,,,öm famnen elskar jord,,,rör vi nera är,,,så famnen hjelper formen

vi svarar:

be /din minne visar sinnet

rör/ Jesus famn

var nera/ hans fina famn

vi elden sender given famn

se/ din allvar famnar

minnet lindar jorden

Gud fösser famn

hjelp rusta god väg,,,se din mast är Jesus,,,han följer malva,,,kommande ton hör du svara:jag Jesus är

hjelp din famn,,,se Jesus allvar,,,jaa hjelp tend god famn,,,se din väg hjelper solen,,,min svar hjelper över allvar,,,jaa,,,följet finner nåd,,,se solen i rum famna

följet - jag - roll ?

du fösser solen

hör jordens famn

ventilen fösser istoria

hjelper din svar

se då famnar rum

-göra aktivt?

Gud ventar du ska famna rum

Guds väg vid minnet

så bind rum i jorden

-råd till alla?   To.21/3

finn min famn

finn rum i ros

finn Jesu sav

se allvar famnar

hemma finner rum sinnet som är jordens fina röst,,,Guds väg är rusta solen,,,

- tid?    när?

he,,,så visar han malva som är jordens visa mantel

sen kommer jorden se solen som fösser istoria

jaa

-viktigt för mig nu?

följa jorden

be du svarar sinnet

savens famn famnar

-mer nu?

tänk famn

-när jorden ser solen!? var? på jorden?   eller?

när hjelpen fösser solen

hör jorden vis famn

då rör Gud verlden

då famnar verlden

då elden finner Jesus kalven ser föll

föll i föss sfär för hål i kellan

hör jorden finna malva

se när du visar jorden din minne vi ska finna sinnet

amen

-skriver inget? nu? väntar och ser

tänk din nesta sellskap ventar du ska svara evan i namnet famn,,,så hör vi din röst,,,Guds svar är jaa visa

-råd mig Jesus! känner mig så liten

Guds famn är du som famnar sinnet

visa jorden rum över famnen

då visar Gud jorden sendaren

så rör du famnen

hör din allvar festa Ave fin famn

meningen är vis hjelp

så rör du tonen

se Gud visar dig din savs famn

min väg hjelper där över vis

sinnets svar ska vara över verlden

där hjelper besta svaret

Gud rör din sav

visa jorden vi är rum i famn

du minnet är vid svaret

finner din svar

istoria är sommar