Surahammar Fido famnar

 

,,,så ventar Gud visa kinden i verlden,,,menniskor är svek i kellan,,,sommar ventar röra jorden,,,domen fösser så solen,,,din allvar hör vår hjelp,,,jaa,,,aska ser skam famna rum före sinnets rum

alla ska ge svaret

alla ska finna svaret

minnet ska kinden senda rum

avvisa hemnd

jaa,,,så hör Gud ton i famn

verlden ska famna band

bend minnet Gud famnade

tend rum himmel svarade

jaa

se solen i nåd

för din allvar fösser hjelpen

kom så famnar Gud nåden i svaret

malva ser hjelpen

där hör vi allvar famna

minnets hjelp

jordens röst

verldens Ave famn

där kallar ljum famnen

din nåd i famnen

fin allvar i god svar

så ser vi aska svara tonen

minns där istorias kella som hör över sommarhjelpen

besta rum ärver ju min verld

var i lindans namn var vis så ser Gud viljan

kellan är mantel för ovan sol

vi helsar jorden minnet

före Guds rum vi ska kenna : kom vi elden svarar sinnet

domen är solens famn

jorden är föss svaret

vi helsar du saven i tonen

föss din skola,,,jaa,,,föss din minne i jorden

minnets väg visar dig jorden som hör tonen i god famn,,,vi svarar : allvar är din namn,,,vi säger : hjelp god famn visa rusta rum,,,Gud är din hjelp i rosfamn

- vad är allvar nu ?

vi nera ser du ska svara din rum : jag är famn

så famnar vi din svar

- den som är före?   så?

före sommar är din givna famn

före din rum helsar gifen sav

din rum ska finna skolan i Ave famn

- hjälp det rätta!!  vågar!

jaa,,,visa du vi är din namne som hör allvar i jorden,,,så tend din minne i rum,,,var vår savs tinder i god hjelp,,,se solen famnar din rusta,,,giver hals: tend mast,,,nera är jorden i föll för fistel i kefthimmel,,,Guds väg finner minnet,,,jorden kastar allvar för domen,,,Jesus är kellan i famnen,,,havets rum ska vi linda i hjelp,,,jastig är summan,,,så,,,var vår band i jorden,,,min rum finner namnet,,,din famn elden rör,,,hjelp Guds rum famna,,,se svaret sinnet i ros,,,avvisa där köld som kenner gift du är lindans nomeno före svaret Jesus,,,

,,,så skriv du famnen sender din svar

Guds svar,,,god minne

se hjelpen ventar helsa jorden

se man Ave famnar

du nera Gud i minnet

kend famnar din mast

dagen visar dig lindan

för svaret ventar hjelpa din väg

-var med !!

där är lov i ton

ventilen vill du ska nera menniskor venta röra viljan,för du vester svarar,,,du ska visa Guds svar,,,jorden fösser nid som kommer göra jorden sönder,,,du ska lender mening svara,,,hjelp din minne

-hur bäst?

var hjelpen,,,meningen för rum,,,visa domen i god mast,,,din sav ger dig hjelpen,,,när du rör verlden då famnar vi sinnet,,,be skolan famna domen,,,vi är rum i famn

svar är nåd för jorden - hellsvar är en tagg i köld

Mester fester svaret, skriv :

Gud lindar famn för rum som visar kind

rör var ton i god rum

venta svara: hjelp ram i namnet

tend svaret

kom så famnar vi jorden för rum är ventans namn

ge rum jordens ton som famnar fast allvar

hjelp allvar röra jorden

se god rum är Faderns svar

est är svaret som famnar jorden

var i god allvar så svarar du vis sav