Surahammar Fido famnar

nera din hjelp ser god hjelp vis famn

vi är hjelpen före nåd

ventilen ser hjelpen himmel finner,,,du enter namnet,,,kommande namn svarar kind,,,du enter lamm som hör solen,,,vi ser du sender sinnet,,,jaa,,,vi kallar så vis rum havets svar i allvar,,,Gud är domen vid vis svar,,,vi kallar Gud sol i kellan

- jag dö eller ?

nej du ska famna var rum så famnar du vis svar,,,jorden är evans namne i verlden,,,nådeld som famnar,,,giv din rum kellans sav,,,du eld sår himmelssvar,,,var din rums svar,,,jordens famn

hör hjelpen vi enter

se jorden som hör fin rum famna

var istorias goda röst

följ jorden så hör du famnen

- Jesus ?   vara i det lilla ?

varje ton visar du ska nera famna,,,du elden hör visa dig god vis svar,,,kasta du namnet för nåd

hör jordens nåd visa svaret

aska minnet famnar

vi svarar:

Allsmäktige famn är nåd

se jorden är svaret

hell är d---fall ,,,hell är hellande fönster Jesus fast finner,,,domen är mörker i namnet,,,din sinne svara fin malva,,,domen vi ska skelvande röra,,,din svar hjelper ave sommar

-händer något med jorden i dec.?

ner vi sender svaret ser du din allvar

Gud elden svarar: hjelp du famnen så svarar sonen interfamn

-många oroliga för vissa datum?

he vi helsar hjelp verlden,,,vi sender nåd,,,Guds rum vi ska svara,,,hjelpen elskar,,,hjelpen finner Jesus fast famna,,,gumman rör sestaven i skolan,,,vi lindar ljum rum,,,varna du för testa höst i kellan

- vad göra?

visa Guds namn

visa din famn

visa varning för hjelpande sönderhand

Gud är din rum för svaret

mellansinnets kella

vi ska svara: så hamnens nesta kind

Guds visa nera visar tand

Mester ventar höra tend god kella

-tända?  hur?  datorn?

jaa,,,visa vi är domen som fast är vid hjelpen,,,Guds rum är tinder i famnen,,,nesta goda minne vi ska svara rum:så kellans famn