Surahammar Fido famnar

fem når viljan

se Guds famn röra famn

se famnen finna svaret

imans nåd rör Gud i verlden

eldens minne fem svarar

Jesus svarar allvar

hjelper din väg i rum

skriv kempande rum famnar lindans givna svar

Guds famn rör Faderns rum i fallets rusta famn

eskalera sinnets famn

sinnets sols jag

ave Jesu lamm

ave Jesu lamm

ave rums goda sol som rör ventans gamla famn

himmelssvar vid jagets lov 

ave Faderns lov

gammal god kella som visar rum i famnen                                                                                                                

svarets sol rör visan,,,fem allvar,,,ha vis röst,,,visa Gud famnen,,,given svar som rör Jesu rum i verlden

ave vishetssvar i din väg

Guds lamm är hjelpen

himmels imamer är hjelpen

hör lov famna

?

sjelv i famnens goda svar rör din väg Faderns

domen rör fin svar

himmelsrums vägs hjelp

allvar är rusta Faderns rum

himmel allvar famnar

ge Gud vis svar

solens tons svar

-kan jag skriva texten för idag? hela? på datorn?

svar i tist kend famn

hjelpen är över viljan så du ser allvar som lindar tend nådens famn

tager lammets i min ,,, i kiss hjelpen som rör Guds lamm

sender allvar i vägen

svar visar jag i minnets rum

kantens ave vägen i fallets kella

- skriver!?

tend Guds ton