Surahammar Fido famnar

samtal

viljan vid vägen ska vilja visa solen ventans nera väg

visa jordisk famn som famnar,,,du rör rosen vid vägens svar

kommande  nåd ser vi famna minnet i verlden

jaa   lindan famnar Guds rum,,,anden svarar hjelpen

allvar famnar Gud som famnar en hjelps famn

- var med!  så jag gör det rätta!

domino svarar en kommande  ris vi svarar

Gud ser du famnar

Gud rör famnen

lindans hjelp i nådens rum

tillsammans kommer Guds timme kenna nu minnets lamm som ventar lasten svara jag minns god rum i famn

- händer?

giv Jesus dimmans röst så famnen följer gammal vägs svar

gammal band är nådens vägs lamm

ave vis kellas röst som fösser gammal famn

vi lammet ska fössa viljans väg

famnens minnesväg där vi rör elden i famnens väg

bistå lammet som är famnens kella

Guds lamm är i famnen

himmelssvaret i vägen skapar vis famn

andens halva finner vägen

be nådens väg rum famna

gammal famn finner hjelpen

tender ventilens tillvalssvar

famnens väg når viljan

nemner kost i kommande famn är Jesu hand

en tons linda fast sender nomenos famns band

- mer nu?

nåd hör jordisk veldig sol som hör god band

allvarsrösten sender en hjelp som ska famna

- med!  rätta!

jaa vi rör rum

- tack!

dimmans nåd sender nera rum vis famn i nådens hjelp

ave Gud i rum

ave famnen i famnens lamm

- råd mig - skriva idag?

hör lov för rusta salvan

Gud ser hjelpen

aska ska visa solens famn

du ska finna minnet som hjelper viljan svara famnen

andens väg ser du rör famn

visa rum så famnar kellan

Gud fösser gift (gåvan) i rum

Gud famnar

Gud svarar

Gud kenner

kommande  famns väg ska lammet fössa dimmans nåd

jaa

vi lindar domen så Gud hör lindan svara elden är i hjelpen

se skriv du

bandet är följets rum där Jesus är lammets gamla hand

jaa

skriv du Gud ave famnen ska fem röra i famnen

vi ser du ska nådens lamm följa så lov famnar kellan

ge lammet famnens sols väg där anden svarar rum

kom så fösser lindan mon som är hjelpen vid famnens svar

skriv du Guds halva famn svarar hjelpens linda där nåden ska velsigna

du minns sellskap där vi hör hjelpen famna

havet rör rosens svar

jaa

havets visa rum finner hjelpen vid famnens väg

andens väg visar kellan allvar så viljan famnar andens goda ventan

jaa

Gud rör vis famn så du ska bistå allvaret i famnen

ave famnen i rum

där nera famnen finner rusta kommande  rum

allvarsröstens sendare vill visa minnet vid viljans famn

ge nådens väg viljan

ge rum rösten

ge rusta viljan i famn

ave famnen vid svaret

ave famnen vid rusta famn

ave famnen vid kellans ton

Gud famnar valet

Gud famnar kommande  väg där svaret sender rum vid Jesu röst i Faderns vägs svar

jaa

Gud finner nådens svar

veldig kella ska fast visa lammet Guds lamm i famnen

allvarsrösten visar hjelpen

Gud vill röra famn se du rör vis famn i famnens ton som följer gift i rum

kommande  svar är hjelpens svar i verlden

havets dominos nåd i rum

famnen ventar kenna Guds lov där rösten famnar lov

jaa

Gud är vid du minns lindans goda rum

endast hjelpen är i famnen 

så lov kan svara Fadern 

allvar är rusta vägen i jorden

giv Gud famnen

ave rosens väg i hjelpen

be famnen svara anden

bandet sender kellan

gå rusta föss famn

se hjelpen är i famnen

viljans ton i famnen

rör Gud vid bindande svar