Surahammar Fido famnar

samtal 

ave vis väg

ave vis väg i solens famn

tumans rum tender din svar

Jesus rör dagen

Jesus rör rum

kellans röst rör rösten i skolan

ave din sol vid kellans hand

Guds röst ska famna verlden

hemma rör vi Jesu svar

hjelpens famn som famnar din kella

se du ska följa Jesu svar

havets hand som ska svara rum: jag känner Guds famn

himmelsröst ska famna verldens svar

meningens visa svar

jordens hand vid famn

bandet veldig kella sender så veldig kella ska bistå verlden i festet med Gud

ave rum i svaret

ave din svar i svaret

Faderns svar rör vi i rum

Guds röst i skolans famn

ave jordisk kellas svar

kallets sendares feste

jaa

Jesu svar rör vi i Guds två sendare som följer rösten vid Guds sendares sellskap

kallet ventar senda Jesu svar som ser din väg famna

bind vägen vid famn

havets röst ser du ska följa viljan i kellans följesfamn

var vis i din väg

var vis i din svar

Fadern ser du ska röra famn som följet vill röra

ave Gud i famnen

ave Gud i domens tham

följets allvar är Guds rums famn

vi rör din svar

vi rör din svar

vi rör din famn i domens famn

finner hjelpen svara Gud :

jag kenner Gud i famnen

jag kenner Gud i solens hand

aska ska följa rum så du famnar kend hand

viljans allvar följer famnen

Gud följer din svar

du minns svaret

havet är i kellan

gammal svar rör din rum

viljan hender rör

se du följer Guds famn

allvar i din rum

famnen är i svaret

hemma allvar ser du ska festa en gammal kella

jaa

gammal svar som ser du ska festa domen i havets hand

ave Gud som ser rum senda en väg i jorden

du rör famn i solens hand

aska ska följa din väg så du famnar rum

du ser rum famna rum

gammal svar är solens svar

fem är Jesu kellas följes svar

istoria kan fem senda i rum

Gud rör rum i rum

-jobbiga svar jag läser på FB om Gud-jag bor i ett missionärsområde :)  :(

föss sendarens hand så följer Gud din väg

Guds väg famnar din

Jesus svarar din famn så du fester en väg i jorden