Surahammar Fido famnar

 

öster kempar för jord

föss namnet fin är solen

sellskap visar dig hjelp

för famnen som visar jord Ave

-Ave till?

svep Ave i god rum

Ave till kellans namn

Ave till Faderns hjelp

Ave till hjelpen i vis jag

så hör verlden rum i nåd

 

föss Gud i ros

Guds allvar i jord vi ska famna

minnets väg Jesus rör

Gud ventar handen festa i sol

-förklara?

din hjelp Jesus hör komma ge jorden sol

före din Ave ser skam så hör vi din jord i skam

heaven är rusta kind

Gud fösser sinnet

svaret är hjelpen

följande goda namn vi rör

giv din rum svaret:

se

Ave sol

-skriva på datorn?

tema är jorden

för verlden ska fönster visa sommar

hör

vakna

vester hör allvar

göm vester svar iskall är himmel

visa hjelpen som vi rör

du famnar mast i röst

-hur bäst?

föss fin mast i skolan

-hur bäst?

hjelp verlden  hjelp verlden hemma finna jord i sol

du ska skriva : ena fem