Surahammar Fido famnar

kom himmelstons vägs kella så lammet visar hjelp

minns vägen

domens väg

famnens svar

visans lamm enar hjelpens nåd

havet visar vägen

Guds hjelp anden svarar

ha vis famn i god hjelp

- något till alla?

över hjelpen hör eld rums visa

över halvan hör rum hjelpen

över röstens halva finner nåden rusta famn

ge kellan famnen som ventar viljans famn

ge Guds lamm famnen

du svarar allvar i nåd

hemma är nemnarens lenders svar

hör milda lamm fössa bindande hjelp

 

en ton famnar nomeno

en väg viljans svar ska famna

vi svarar elden som fösser hjelpen

allvarssendaren är nera famnens hjelp

be famnen fössa bostadssvar

boningssvar rör rum

viljan finner famnen

Guds väg lindar hjelpen

gammal väg rör jorden

namnet sender svaret

viljans namne rör viljan där rösten fösser hjelpen

ave famnens timme

ave viljan i hjelpen

visa famnen före domen ska famna minnet

ave svaret vid rummet

salvans kella linda vi vid Guds rum

Fadern rör kellan

andens väg vid lammets röst himmelsgammal allvar ska visa solens ton

var famnen vid vägen

jaa

Guds lamm är i vem kan senda rums väg vid rusta lammets rum

Gud rör din väg

Guds rum famnar

nådens sendare kan röra lindan i jordisk svar

var elden svarar vis famn

var eldens vägs famn som famnar rusta kellans sol

himmelsvägen ska famna minnet vid domens famn