Surahammar Fido famnar

rör rum som famnar

rör rum som svarar

rör rum som sender

hemma nera hjelper

hemma visar summan

hemma helsar kellan

ave rummets sendare

ave viljans gamla svar

Jesus fast ska famna

ave famnen i verlden

hjelpen fösser geldenärens linda,,,god rums havssvar,,,Gud kan venta vis röst som famnar din väg,,,hjelpens väg där Guds väg vill famna nådens svar,,,gammal väg binder nomenos famn,,,Jesus svarar allvar visar rum där vi kan röra gammal famns svar,,,vi sender halvans ton som kan vester havssvar fistel fössa så rum fösser Jesu röst,,,giv Guds ton till rum,,,du bandet sender så vi fösser viljan i god rum,,,allvarsvägen minns vi som fösser hjelpen,,,var veldig viljas famn,,,viljan som famnar,,,gift rör Guds lamm,,,bandets sols svar som famnar bandet i hjelpen,,,havets lamm ventar du ska fössa vis famn där hjelpen gammal famn svarar : ave Guds svar,,,ave Guds lamms röst,,,ave viljan som famnar rums svar i malvas hjelp

- råd mig! kan jag delge det här till andra?

skelver min rums famn?,,,du ska veldig röst svara,,,andens bindande rums fina hand,,,där hjelper du Guds rum fössa gammal rums väg,,,havets lamms gamla bindande svar i famnen,,,var hjelpen i famnens väg,,,havets lindas visa famn,,,hör vi lammet kan svara,,,lammet har fallet svarat,,,himmelsrum fem sender hjelpens gamla väg,,, vid tonen sender halvan,,,havet fallet sender så Jesus kan famna minnet i rum

- mer nu?

nemner, du namnet röstens svar kan senda vid vägen,,,se du följer rösten som fösser ave Gud i rum,,,jaa,,,visa du domens väg i svaret,,,halvan fösser Guds lamms svar,,,be kommande rum senda vis svar i hjelpen,,,ave Guds famn,,,ave famnens väg,,,ave kellans ton i famnen